תנאי שימוש באתר

אתר "אבא נולד" על כל תכניו והשירותים הניתנים בו (להלן: "האתר") נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי. בעצם הגלישה באתר, הגולש מסכים לכל תנאי שימוש אלה ולפעול על פיהם.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות ובמיוחד זכויות היוצרים) הינם של שחר תמר. שחר תמר ושות' (להלן - "בעלי האתר") הם הבעלים הבלעדיים של השמות והסימנים המסחריים של האתר (בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים), של תכני האתר, של סודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, של עיצוב האתר, של המידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו, באופן זמני או קבוע, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלי האתר. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת בעלי האתר.

בעלי האתר אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות ודייקנות האתר לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים בהם.

חלק מהתכנים באתר נמסרו על ידי צדדים שלישיים ועל אחריותם בלבד. האתר ובעלי האתר אינם שולטים במקורות המידע ואינם אחראים לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם.

כל השירותים באתר ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. בעלי האתר מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

לפיכך, בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים. בפרט, הגולש מצהיר שידוע לו כי ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומי הרפואה או אחר, ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים - מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. האתר ובעליו אינם אחראים לנכונות מידע זה, ולא יישאו בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו או מאי יישומו ע"י גולש.

יתכן שתוכל לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם כלולים באתר זה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות האתר ובעלי האתר, גם אם יסופקו אליהם קישוריות (hyperlinks). בעלי האתר יכולים להחליט על שינוי קישוריות אלו כשירצו. אם לא נאמר אחרת, קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי האתר ובעלי האתר לגבי אותו אתר.

התקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, ולפיכך קיימת סכנה כי מידע יגיע לידי צדדים שלישיים. תכנים שיפרסם הגולש באתר עשויים להיות נגישים לכל משתמשי האינטרנט.

בעלי האתר אינם בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, ולכן באחריות הגולש לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שיעשה הגולש במידע או בשירותים הוא על אחריותו בלבד.

האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שנעשה בשירותים באמצעות התכונה הידועה כ"עוגיות" ("cookies") ו/או אמצעים דומים. האתר רשאי לעשות שימוש בכל הנתונים שיאספו כתוצאה מפיקוח זה ו/או בנתונים שמסר הגולש, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכי האתר ובכלל זה שירות, סקרים, פרסום, שיווק, קידום מכירות ועוד.

האתר מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, וישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליהם, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולשים באתר, למעט פרטים ונתונים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה של מיזוג פעילותו של האתר עם צד שלישי כלשהו.

עם זאת, בעלי האתר יהיו רשאים לפנות אל הגולש מעת לעת, לפי הפרטים שמסר באתר, בהצעות שיווקיות שונות מטעם בעלי האתר ומטעם צדדים שלישיים, בכפוף להוראות כל דין. אם הגולש אינו מעוניין בכך, עליו לפנות אל בעלי האתר בכתובת info@abanolad.co.il.

הגולש מסכים להשתמש באתר רק כדי לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות ותכנים מתאימים. כדוגמה, ומבלי למעט, הגולש מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא יבצע את הפעולות הבאות:
• השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים
• פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, או לא חוקיים מכל סיבה שהיא.
• טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלות הגולש או בשליטתו, או שקיבל את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.
• טעינת קבצים המכילים וירוסים, וכיו"ב תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או ברכושו של אדם אחר.
• פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי.
• טעינת קובץ שהוצב על-ידי גולש אחר באתר ואשר ידוע לגולש, או שהוא אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
• זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.
• הגבלה או מניעה של גולש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.
• יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.
• איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של גולשים, או של מידע אחר לגבי גולשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על הגולש בלבד. המשך השימוש באתר מהווה את הסכמת הגולש לכל התנאים האלה.

לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תנאי שימוש אלה. בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראת חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 1971